อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

dr naparat-pr

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Mass Communication), University of Leicester, United Kingdom.

  • M.A. (Mass Communication), Thammasat University, Thailand.

  • B.A. (Journalism, First Class Honor), University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand.

   

  ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559-2560 เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  2557 Technology Integrator ดูแลการสร้างสื่อการเรียนการสอนในระบบ iTunes University (iHybrid Learning) ของ Apple ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายสื่อสารและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  • 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  • 2559 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความลงวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต (ฐาน TCI กลุ่ม 1).

  • 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Interfaith Communication, Tolerance, Openness and Harmony” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามบันดุง ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย.

  • 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการ Communication 4.0 นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จัดโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน (AMSAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.


  อบรมและศึกษาดูงาน

  • Lazada Train the Trainer. 2560.

  • The 4th Data Cube Conference (Data Analytics for Real Application). 2560.

  • การประยุกต์ Project-Based Learning และแนวคิด Innovation Driven Enterprise (IDE) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กองวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 2560.

  • Thailand Online Video Forum " Video Advertising - Trends and Strategies Beyond CPM". 2560.

  • Digital 16: Digital Marketing Conference, Bangkok Enterpreneurs. 2560.

  • Introduction to Data Science and R Basics, Data Science Clinic. 2560.

  • Big Graph Analytics: From Google PageRank to Facebook Newsfeed, Big Data Experience Center. 2560.

  • สัมมนาวิชาการ E-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย. 2549.

  • ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยยูนนาน หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 2549.


  ผลงานทางวิชาการ

  • 2560 ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (1 ก.ย.2559 - 31 ส.ค.2560) งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของข่าวสารบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้ของผู้อ่าน (A GENRE ANALYSIS OF CONTENT ON NEWSPAPERS’ FAN PAGE, USE MOTIVATIONS AND BEHAVIORS OF READERS).

  • 2557 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง THE ROLE OF BLOGS AS NEWS SOURCES: A STUDY OF AUDIENCES AND NEWS PROFESSIONALS IN THAILAND.

  • 2556 นำเสนอผลงานทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) ในงานสัมมนา New Directions in Media Research, University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร.

  • 2548 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการโทรทัศน์รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ.

   
  ประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพ

  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลักการค้นคว้าอิสระ (IS) หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       - สารนิพนธ์เรื่อง การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจจีเม็มเบอร์กับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของสมาชิก. (ปิยะณัฐ หลายเจริญ. 2558).

       - สารนิพนธ์เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์รายการสปอร์ตทูเดย์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร. (ณัฐชา เสนาบุตร. 2559).


  วิชาที่สอน

  ระดับปริญญาเอก

  • ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสื่อสารการตลาดขั้นสูง

  ระดับปริญญาโท

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านการสื่อสารการตลาด

  • การวางแผนและการประเมินผลสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด

  • การวิจัยการสื่อสารการตลาด

  • อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

  ระดับปริญญาตรี

  • หลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว

  • พื้นฐานการสื่อสารมวลชน

  • พัฒนาทักษะการอ่าน

  • ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

  • พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

  • ประสบการวิชาชีพ ฯลฯ

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย