ผศ.จิรมน สังข์ชัย

naraporn-sa 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Certificat Les Cours d ' Enseignement Superieur de Coupe ,
     de Couture et de Mode selon la Methode Francaise.
  • Diplome Section Superieure De Coupe Et De Couture
  • Certificat Les Cours d' Enseignement Superieur Selon La Methode Francaise

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ตุลาคม 2540 - ปัจจุบัน)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  งานวิจัย - การวิเคราะห์เรื่องเล่าละครชุด Desperate Housewives (2556)

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • ครีเอทีฟ รายการสโมสรผึ้งน้อย และ ผึ้งน้อยไอบีซี (ยูบีซีปัจจุบัน) (มิถุนายน 2537- ตุลาคม 2538)
  • ผู้กำกับเวที ภัทราวดีเธียรเตอร์ (เมษายน 2537-พฤษภาคม2537)

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • เอกสารการสอนวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • เอกสารการสอนวิชาศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
  • เอกสารการสอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

  วิชาที่สอน

  • CA 002 ศิลปะการพูด
  • CA 202 วาทนิเทศ
  • CB 201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • CB 323 ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.จิรมน สังข์ชัย