คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน

ผศ.รัตนวดี นาควานิช

Ratanawadee N

 • ประธานกลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมสื่อสารมวลชน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

  kanchana 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • ผศ.นฤมล วงศ์หาญ

  narumon-wo 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.ดร.ประภาส นวลเนตร

  prapas 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • ผศ.อเนญชา กลิ่นเกษร

  anencha 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.โศภน กัณหะเสน

  sophon-ku 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 
 • อ.อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

  aurapun-su 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • ผศ.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

  ratana-ma 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6601
 • ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

  Dr.Oradol 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • ผศ.ว่าที่ร.ต. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

  somkiet--lu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • อ.ทรงพร ศรีช่วย

  songporn-sr- 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • ผศ.จิรมน สังข์ชัย

  naraporn-sa 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

  suphanit-wo 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • ผศ.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์

  soralak-po 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

  mana-tr 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6603
 • อ.ดร.สุธี เผ่าบุญมี

  suthee ph 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

  dr naparat-pr

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

  pat-boo 1

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • อ.ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  DProm

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน