นางสุดที่รัก สุริยะวงศ์์

sudtheeruk-su 1

 • ห้องพัก : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • วุฒิการศึกษา

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
    แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    (2535 - ปัจจุบัน)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักคณบดี นางสุดที่รัก สุริยะวงศ์์