นางภาวินี ภู่หลำ

pawinee-po- 1

 • ห้องพัก : อาคาร 9 ชั้น 1
 • โทรศัพท์ : 02 697 6605
 • วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
    แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2537 - ปัจจุบัน)
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเทคโนโลยีเปรมฤทัย (2534 - 2536)

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักคณบดี นางภาวินี ภู่หลำ