นางสาวพนิตตา มาตรวิจิตร

panitta ma 2 3 1

 • ห้องพัก : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • วุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  ( 2555 - ปัจจุบัน )
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 4  แผนกจัดซื้อ กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  ( 2549 - 2555 )
  • เลขานุการผู้จัดการฝ่ายการตลาด. บริษัท แลนดี้โฮม. จำกัด. ( 2548 - 2549 )
  • เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย ระดับ 3. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ( 2545 - 2547 )
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ( 2544 - 2545)
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. ( 2536 - 2544 )

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (2557)
  • Effective Supervisor & Coaching Skil (2556)
  • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (2555)
  • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (2554)
  • การบริหารจัดการทรัพย์สิน ( 2551)
  • การจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย (2550)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2548)
  • เลขานุการมืออาชีพ (2548)

   

   

   
  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักคณบดี นางสาวพนิตตา มาตรวิจิตร