นางกุลภัทรา มนฑา

Aun

 • ห้องพัก : อาคาร 9 ชั้น 1
 • โทรศัพท์ : 02 697 6605
 • วุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

  ประสบการณ์การทำงาน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( 2555 - ปัจจุบัน )
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2535 - 2554) 

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักคณบดี นางกุลภัทรา มนฑา