อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

pat-boo 1

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การกระจายเสียง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Certificate in Integrated Marketing Program San Francisco state University, USA

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2549 - ปัจจุบัน)

  • Photo Studio Manager, 2002

  • Kantana Group Co.,Ltd. , Professional Training,2001

  • Radio Thailand, Professional Training, 2000

  • Tutor: English and Thai Language; Math and Science

    ESL Program, Intercultural Institute of California,

    USA 2005-2006

  • English Language Training, Miami Dade College, USA 2004

  • Lay's Mass Communication Workshop 3 , 1998

  • Student's Activity and Personality Development Program, Chulalongkorn University, 1997

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • 

  ผลงานทางวิชาการ

  • 

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • 

  บทความ

  • 

  เอกสารประกอบการสอน

  • 

  วิชาที่สอน

  • CA 102 สื่อมวลชนเบื้องต้น

  • CA 105 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

  • CB 401 เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  • CB 421 การผลิตรายการวิทยุวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

  • CB 425 งานโครงการด้านวิทยุกระจายเสียง

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ผู้บริหารคณะ อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์