อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

sukolmarn-ea 1

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • วุฒิการศึกษา

  • -

  ประสบการณ์การทำงาน

  • -

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • -

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ผู้บริหารคณะ อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส