ผู้บริหารคณะ

อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

mana-tr 1

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

  sukolmarn-ea 1

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

  pat-boo 1

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • อ.ดร.โสภาค พานิชพาพิบูล

  sopark 2

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์

  suthanipa 1

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

  Dr.Oradol 1

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อ
  และการสื่อสารอาเซียน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

  kanchana 1

 • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี
  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

  jantima-kh 1

 • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี
  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ผู้บริหารคณะ