อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

บุคลากร

mana-tr 1

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • Untitled Document

   วุฒิการศึกษา

   • Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia

  • Master of Arts (International Communication), Macquarie University, Australia

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2530-2532 : รองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

  • พ.ศ. 2532 : นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)

  • พ.ศ. 2532 : ผู้สื่อข่าวสายอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

  • พ.ศ. 2533 : ผู้สื่อข่าวสายการเมือง หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

  • พ.ศ. 2536 : รีไรท์เตอร์ข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

  • พ.ศ. 2537 : ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ภูมิปัญญาไทย” โครงการวิทยุผู้จัดการ 97.5 FM 

  • พ.ศ.2543 :  หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

  • พ.ศ.2548-ปัจจุบัน:

  • คอลัมนิสต์ นิตยสาร “Thaicoon”

  • คอลัมน์นิสต์ นิตยสาร “Mother & Care”

  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “สู่เส้นทางปฏิรูป” 96.5 FM

  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ห้องสมุดความคิด” 96.5 FM

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการ บริหารงบประมาณ วุฒิสภา

  • อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณแทรกแซงราคา

    สินค้าเกษตรและงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

  • คณะกรรมการเครือข่ายนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  • คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  • คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • -

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ผู้บริหารคณะ อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์