ความเป็นมา

>> ประวัติความเป็นมา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เปิดดำเนินการ ในวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2533 เพื่อขยายบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนและผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิชาชีพนิเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะสภาพความเจริญก้าวหน้าและความต้องการใช้สื่อมวลชนของสังคมรวมทั้งความต้องการบุคลากรที่ทำงานในวิชาชีพดังกล่าวมีอัตราสูง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมส่วนรวม

ในระยะแรกคณะนิเทศศาสตร์เปิดสอน ใน 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพและวิทยาการด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสังคมเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพหรือ เพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปเนื่องจากแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีความต้องการ นักวิชาชีพด้านที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ในปี 2540 เป็นต้นมา

และในปี 2555 คณะนิเทศศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งสร้างนักสื่อสาร นักสร้างสรรค์ และนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์มืออาชีพ  เพื่อรองรับโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน โดยในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน (วารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ การกระจายเสียงและแพร่ภาพ)  และสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม)  ใช้ระยะเวลา เรียน 4 ปี 135 หน่วยกิต

ภายใต้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ทุกคน จะถูกหล่อหลอมและได้รับการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านแนวคิดเชิงบูรณาการ "อัตลักษณ์ C4 Smart"  อันประกอบไปด้วย

•    Creativity ลับคมความคิด
•    Convergence  ผลิตข่าวสาร ผสานเทคโนโลยี
•    Community Mind  มีน้ำใจแบ่งปัน
•    Cross-Cultural  สานสัมพันธ์บนความแตกต่าง

นับตั้งแต่การฝึกฝนลับคมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผลิตผลงานคุณภาพด้านนิเทศศาสตร์และนำเสนอผลงานดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มาพร้อมกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Convergence) ขณะเดียวกันนิเทศเด็กหอฯ ทุกคนก็จะได้รับการปลูกสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และความมีน้ำใจแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง (Community Mind) เรียนรู้ เข้าใจในความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural) ผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนมีความเป็นนักสื่อสารมืออาชีพที่ตระหนักถึงความสำคัญและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความแตกต่าง และมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ความเป็นมา